Bezpečnostní list - KONCENTRÁT NA SRNKY - HAGOPUR

 

Bezpečnostní list ES 1907/2006


Vydání 3.1 Datum 30.6.2010 Strana 1/5
Název výrobku: Duftzaun-Konzentrat – Pachový ohradník-koncentrát


1.IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE ČI DOVOZCE
Identifikace látky nebo přípravku:
Název výrobku/synonyma: Duftzaun-Konzentrat – Pachový ohradníkkoncentrát
Kód výrobku:
Popis/použití:
Identifikace firmy:
Společnost: Hago Chemotechnik GmbH + Co. KG
Adresa: Bodenseestrasse 217
D- 81243 Mǔnchen
Telefon: 089/897702 - 0 E-mail: msds@hago.de
Nouzové telefonní číslo: 089/897702 - 0

2.ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI
Nejdůležitější rizika: R 12 Vysoce hořlavý
Zvláštní rizika: R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se
vzduchem,
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí,
R 67 Páry mohou způsobit ospalost nebo závrať

3.SLOŽENÍ/ÚDAJE O OBSAŽENÝCH LÁTKÁCH
Prohlášení o nebezpečných složkách
Jméno CAS-číslo
označení
EINECS
číslo
Koncentrace Symbol R věty
Propan -2-ol 67-63-0 200-661-7 25-30% F, Xi R 11-36-67
Isovalerová kyselina 503-74-2 207-975-3 1-5% C R 34
Nafta, hydrogenová,
lehká
64742-49-0 265-151-9 1-15% F, Xn, N R 11-38-51/53-
65-67
Undekan-2-on 112 _12_9 203-937-5 <0,5% - -
Nonanová kyselina 112-05-0 203-931-2 <0,5% C R 34
Isobutan 75-28-5 200-857-2 30-60% F+ R 12
Propan 74-98-6 200-827-9 1-10% F+ R 12
Plné znění R vět naleznete v sekci 16

4.POKYNY PRVNÍ POMOCI
Všeobecná doporučení: Při úraze nebo nevolnosti okamžitě navštívit lékaře.
Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tento bezpečnostní list.
Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte.
Bezpečnostní list ES 1907/2006
Vydání 3.1 Datum 30.6.2010 Strana 2/5
Název výrobku: Duftzaun-Konzentrat – Pachový ohradník-koncentrát
Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.
Vdechnutí: Zajistěte postiženému dostatek čerstvého vzduchu. Při obtížích volejte
lékaře. Při ztrátě vědomí transportovat ve stabilizované poloze. Při
potížích s dýcháním použijte kyslík.
Styk s kůží: Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým
množstvím vody.
Styk s očima: Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky,
po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.
Požití: Nevyvolávat zvracení a nic nepít, okamžitě navštivte lékaře.
Pokyny pro lékaře: Při zvracení může dojít k následnému vdechnutí a aspiraci plic, které
může vest k chemické pneumonii.

5.OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
Doporučené hasicí prostředky: CO2, písek, pěna, suché chemické látky, vodní tříšť. Větší
požár potlačit pěnovým přístrojem.
Zvláštní požární rizika: Při požáru se může uvolnit oxid uhelnatý a oxid uhličitý, může
vytvářet explozivní / vznětlivé sloučeniny.
Zvláštní ochranná výzbroj pro hasiče: Používejte samostatný dýchací přístroj a ochranný oděv.

6.OPATŘENÍ PŘI NENADÁLÉM UVOLNĚNÍ
Osobní ochranná Používejte ochranný oděv. Nechráněné osoby držte z dosahu látek. Zajistit
opatření: dostatečné větrání. Nevdechovat výpary a aerosol. Je nutné používat dýchací
přístroj Zamezte styku látky s kůží, očima a oblečením. Uchovávejte mimo
dosah zápalných zdrojů, nekuřte. Může vytvářet explozivní/vznětlivé
sloučeniny. Ochranná opatření musí odpovídat odstavci 8.
Opatření na ochranu Zamezte úniku produktu do povrchových vod, kanalizace. Zamezte
životního prostředí: kontaminaci půdy.
Údaje o likvidaci Větrání, lokální odsávání, nebo ochranný prostředek pro dýchání. V případě
odpadu: úniku použijte savý materiál, jako je štěrk, písek, látky vázající kyseliny,
piliny a zahraďte unikající látku. Používejte vhodné likvidační kontejnery.
Postiženou zónu důkladně vyčistit a vyvětrat.

7.ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Technické pokyny Je třeba zaručit na pracovišti větrání a lokální odsávání. Přípravek je možné
pro zacházení: používat pouze ve volném prostoru. Aerosol nevdechovat. Zamezte kontaktu
s kůží, očima a oblečením.
Podmínky pro Nádoba je pod tlakem. Uchovávejte pouze v původním obalu.
skladování: Nevystavujte vysokým teplotám nad 50ºC a přímému slunci. Ani po
vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Uchovávejte mimo
dosah zápalných zdrojů, nekuřte. Při používání může dojít ke vzniku
vznětlivých výparů. Pro skladování je doporučeno použít zachytávací
kontejner/podložku, aby se zamezilo kontaminaci půdy – skladujte na
Bezpečnostní list ES 1907/2006
Vydání 3.1 Datum 30.6.2010 Strana 3/5
Název výrobku: Duftzaun-Konzentrat – Pachový ohradník-koncentrát
pevném podkladě. Nesmí být skladován společně s potravinami a krmivy.
Koncentrace látky v ovzduší nesmí překročit hraniční hodnoty (viz sekce 15).
Při používání a manipulaci nejezte, nepijte, nekuřte.
Nevhodné materiály: oxidanty

8.OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU A OCHRANA OSOB
Expoziční limity
Nástroje osobní ochrany:
Ochrana dýchacího Používat pouze ve volném prostoru. V případě nedostatečného větrání
ústrojí: použijte vhodný typ respirátoru či jinou ochranu dle EN141.
Ochrana rukou: Chemicky odolné rukavice z PVC (dle Evropského standardu EN 374 ) nebo
jejich ekvivalent.
Doba průniku Přesná doba průniku musí být stanovena výrobcem ochranných rukavic
materiálem rukavic: a musí být dodržována.
Ochranná výstroj: Ochranný pracovní oděv.
Ochrana očí: Ochranné brýle.
Hygienická opatření: Uchovávejte odděleně od jídla, pití a krmiv. Před přestávkou a na konci práce
si umyjte ruce a očistěte oděv.
Technická opatření: Zajistěte dostatečné větrání.

9.FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Všeobecné informace
Skupenství kapalné, v nádobě pod tlakem
Zápach/vůně intenzivní, specifická pro výrobek
Barva světle hnědá
Důležité informace týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:
pH nebylo určeno
Bod varu/rozmezí varu není použitelný
Bod tání/rozmezí není použitelný
bod vzplanutí není určeno
teplota rozkladu >300ºC
tlak páry 270 kPa (20ºC)
relativní hustota 0,6 g/cm3 (20ºC)
hranice exploze 1,3 Vol. % - spodní
10,9 Vol. % - horní

10.STABILITA A REAKTIVITA
Stabilita Při dodržení předepsaných postupů nedochází k rozkladu. Při
vstřikování do ohně, na rozpálené předměty či při pálení může dojít
ke vzniku nebezpečných látek – oxid uhelnatý a oxid uhličitý (tepelný
rozklad)
Nevhodné materiály Oxidanty, redukční činidla a jejich báze
Nebezpečné rozkladné látky Teplotní rozklad je silně závislý na vnějších podmínkách. Jedná se
Bezpečnostní list ES 1907/2006
Vydání 3.1 Datum 30.6.2010 Strana 4/5
Název výrobku: Duftzaun-Konzentrat – Pachový ohradník-koncentrát
o komplexní směsi pevných látek, tekutin, plynů a jiných látek (např.
oxid uhličitý, oxid uhelnatý, jiné organické směsi). Vzplane-li tento
materiál nebo je-li pálen, termicky či oxidativně se rozloží.

11.INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNSTECH LÁTKY
Příznaky:
Po delším či opakovaném působení se může dostavit ospalost, nevolnost, omámenost a bolesti
hlavy.
Okamžité následky při vdechování: Při zvýšené koncentraci může vést k mírnému
podráždění sliznice cest dýchacích.
Okamžité následky při zasažení kůže: Při delším působení vede k podráždění kůže.
Okamžité následky při zasažení očí: Při kontaktu dráždivý – způsobuje slzení a zarudnutí.
Senzibilita: Ne

12.EKOLOGICKÉ INFORMACE
Ekologická činnost
Persistence a odbouratelnost: Propan/butan je ve vzduchu fotochemicky oxidován, tedy není
stálý v atmosféře. Propan 2-ol je dle kriterií OECD biologicky
lehce odbouratelný. V atmosféře následuje rychlá
fotochemická oxidace. Nafta : potenciálně biologicky
odbouratelná.
Produkt je ve vodě nerozpustný nebo jen málo rozpustný.
Bioakumulace: Nafta je potenciálně bioakumulativní.
Ekotoxicita: Při delším působení je škodlivý pro vodní organismy.
Nevypouštět nezředěné do vodních toků, kanalizace.
Všeobecné informace: WGK 1

13.POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
Odpad/Nepoužité produkty Nesmí se míchat společně s domácími odpady a vypouštět
do kanalizace. Veškerý odpad uchovávejte ve vhodných a
označených nádobách a nakládejte s nimi dle místní
legislativy.
Metody dispozice sady Prázdné obaly musí být recyklovány, znovu používány nebo
likvidovány podle příslušných národních předpisů.

14.INFORMACE PRO PŘEPRAVU
UN číslo 1950
Přeprava ADR/RID a GGVSE
Třída 2.1
Obalová skupina: 2B tlakové nádoby
Bezpečnostní značka:
Bezpečnostní list ES 1907/2006
Vydání 3.1 Datum 30.6.2010 Strana 5/5
Název výrobku: Duftzaun-Konzentrat – Pachový ohradník-koncentrát

15.INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
Označení nebezpečí F+ extrémně hořlavý
R VĚTY R 12 Vysoce hořlavé; R 18 Při používání může se vzduchem vytvářet
hořlavé nebo výbušné směsi par; R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy,
může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí; R 67 Páry
mohou způsobit ospalost nebo závrať
S VĚTY S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S 16 Uchovávejte mimo dosah zápalných
zdrojů – zákaz kouření; S 23 Nevdechujte páry/aerosoly; S 24/25 Zamezte
styku s kůží a očima; S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte
velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem; S 37/39 Používejte vhodné
ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; S 51 Používejte
pouze v dobře větraných prostorách
Zvláštní identifikace určité přípravy:
Identifikace aerosolu podle GefStoffV a RL 75/324/EWG:
Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50 ºC. I po vyprázdnění
nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na rozpálené
předměty. Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů – nekuřte. Držte z dosahu dětí. Bez
dostatečného větrání hrozí možnost vzniku výbušných par. Nepoužívat v uzavřených prostorách.
Hraniční hodnoty koncentrace látky ve vzduchu:
hmotný proud: 0,50 kg/h
hmotná koncentrace: 50 mg/m3

16.OSTATNÍ ÚDAJE
Doporučuje se předat informace obsažené v tomto bezpečnostním listu ve vhodné formě
uživatelům. Uvedené údaje jsou přesné a spolehlivé podle současného stavu našich vědomostí a
zkušeností. Zde uvedené údaje se vztahují výlučně k popsanému materiálu a nemohou být
považovány za platné v kombinaci s jinými produkty. Je na odpovědnosti uživatele, aby při
manipulaci s tímto produktem dodržel veškeré místní právní předpisy a nařízení. HAGOPUR AG
není zodpovědná za jakékoli ztráty a škody vzniklé na základě užití informací obsažených v tomto
Bezpečnostním listě.

PACHOVÝ OHRADNÍK - KONCENTRÁT

Popis produktu:
Pachový plot – koncentrát je přirozená účinná látka, která se dávkuje a aplikuje pomocí pistole na pachové ploty. Žádoucího dlouhodobého
účinku dosáhneme pouze v součinnosti s předem aplikovanou pachovou pěnou (nosný materiál s funkcí zásobníku). Tím se zvyšuje
pozornost zvěře, která však zůstává ve svém přirozeném životním prostředí a i nadále migruje. Ochranného účinku dosahujeme v kombinaci
se zvuky a pohybem silničního provozu.

Použití:
Do ztvrdlých pěnových koulí/ pruhů zapíchněte 2 x pistoli na pachový plot a pomocí ústí pistole vstříkněte do pěny pachový koncentrát (asi
2 sek.). Tím zajistíte účinek pachového plotu po dobu dalších 4 – 6 měsíců. Jedna nádoba obsahuje asi 500 ml, tzn. obsah stačí pro kompletní
obnovu pachového plotu umístěného ve dvou řadách v délce 500 m podél jedné strany silnice.
Upozornění:
Pistoli skladujte pouze vyčištěnou a zajištěnou! Při aplikace a práci dbejte výhradně pokynů na etiketě a v brožuře.

Návod k použití:
1. Před použitím láhev dobře protřepte.
2. Nádobu našroubujte na zajištěnou pistoli.
3. Bezpečnostní šroub otočit o jednu polovinu otáčky – pistole je odjištěná.
4. Stisknout spoušť – START
5. Pustit spoušť – STOP
6. Během pracovních přestávek nebo při přerušení práce pistoli zajistěte.
7. Prázdnou nádobu koncentrátu odšroubujte a okamžitě
a) našroubujte nádobu novou a pokračujte v práci, nebo
b) pistoli řádně propláchněte čističem a utáhněte bezpečnostní šroub (viz etiketa čističe),
c) odšroubujte nádobu s čističem,
d) vystříkejte zbytky z pistole.
Pozor! Nádoba musí při skladování stát!! Pistoli skladujte pouze vyčištěnou a zajištěnou! R 12 Vysoce hořlavý; R 18 Při používání může
vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem; R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí; R67 Páry mohou způsobit ospalost nebo závrať S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů
zapálení - Zákaz kouření; S 23 Nevdechujte páry/aerosoly; S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima; S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a konzultovat s lékařem; S
37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Všeobecná doporučení
Při úraze nebo nevolnosti okamžitě vyhledat lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tento bezpečnostní list. Produktem
kontaminované oblečení okamžitě
odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.
Vdechnutí
Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a klidné místo. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře. Při bezvědomí uložit do stabilizované
polohy. Při dýchacích obtížích dát kyslík.
Styk s kůží:
Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.
Styk s očima:
Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.
Požití:
Nevyvolávat zvracení a nic nepít, okamžitě navštívit lékaře.
Datum spotřeby: 5 let od data výroby (viz víčko nádoby)
Šarže: N-38490
Účinné látky: 2-Undekan, nonanová kyselina, propan-2-ol
Výrobce: vyrobeno v Německu, HAGOPUR AG, Max – Planck Strasse 17868 89, Landsberg am Lec

KE STAŽENÍ

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.